ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

        

ಯೋಚಿಸಿ! ಯೋಚಿಸಿ! ಯೋಚಿಸಿ!

ಹುಡುಗರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹುಡುಗಿಯರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಬಹುದೇ?

ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಈ ಶೀಟ್ ಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯಿರಿ . ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರಿ  ಮಾಡಿ. ಯೋಚಿಸಿ! ಆನಂದಿಸಿ!! ಯಯ್!!! ...ಮಜಾ ಮಾಡಿ !Last modified: Wednesday, 12 January 2022, 1:39 PM