ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಶಮನವಾಗುವುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ  ಹಕ್ಕೂ ಇದೆ  !
ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ .
ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ , ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ  ಅವರ ಗೆಳೆಯನಾ ಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನಿಸಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.ಚರ್ಚಿಸಿ!

ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?
ಕಥಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, "ಓಹ್ ನೋ ನಾಟ್ ಆ ಗೇನ್, ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯಿರಿ! 


Last modified: Thursday, 5 May 2022, 11:34 AM