ನೀವು 'ಹಸಿರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ಚಂದಮಾಮಾ' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

 

Last modified: Friday, 22 July 2022, 6:02 PM