ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ  ಕೋಪ ಮಾಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ?

ಅಥವಾ ಸದಾ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವವರು ?

ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯಾಗಲು ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

Last modified: Thursday, 5 May 2022, 11:22 AM