ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಸಮಾನರು!

ಸಮಾನತೆಯ  ಎಂದರೇನು?ಕುಳ್ಳಗಿರಲಿ, ಎತ್ತರವಿರಲಿ, ನಾವು  ಪಕ್ಷಿಗಳು!

ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು!