ನೋಡಿ!

ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ.


ರಾಣಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾಳೆ.


 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ!


ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ 3 ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.Last modified: Friday, 14 January 2022, 3:06 PM