ನೋಡಿ! ಸಾಧಿಸಿ!

ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಸಭಾಷ್!

ಈಗ ನೀವು ಎರಡನೇ ಮಿಷನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ!

ಮೂರನೇ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನೀವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಿಷನ್ ಗಳನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.


Last modified: Thursday, 16 June 2022, 2:35 PM