ನೀವು 'ದೊಬಕಟ್ಟಿ' ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ಕುಟ್ಟನ್‌ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


Last modified: Friday, 14 January 2022, 5:33 PM