ನೀವು 'ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದು?' ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರ' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Last modified: Thursday, 5 May 2022, 12:03 PM