மரங்கள் நமது சிறந்த நண்பர்கள்! 

 அவற்றை எவ்வாறு கவனித்துக்கொள்வது என்பதை எளிய படிகளில் கற்றுக்கொள்வோம். 

 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களை சரியான வரிசையில் வைக்கவும்.


சபாஷ்!! நீ செய்தாய்.
அனைவரும் அதிகமாக மரங்களை நடுவோம்.

Last modified: Thursday, 14 July 2022, 9:51 AM