ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು!

ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಕಲಿಯೋಣ.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.


ಸಭಾಶ್!! ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋಣ.


Last modified: Tuesday, 12 July 2022, 12:48 PM