பூமி வட்டமானது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பூமியை பற்றி ஒரு கதையை சிந்தியுங்கள்.  அவற்றை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


Last modified: Tuesday, 16 November 2021, 2:47 PM