ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರು!ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವೃತ್ತದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ.

ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ.


Last modified: Wednesday, 12 January 2022, 1:30 PM