ನೀವು 'ನಾನು ಕರುಣಾಮಯಿ!' ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಂತ 'ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

Last modified: Friday, 14 January 2022, 5:51 PM