ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ  ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?


Last modified: Friday, 14 January 2022, 3:03 PM