ನೀನು  ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ ?

ಅವುಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

Last modified: Friday, 22 July 2022, 5:22 PM