ನೋಡಿ!


ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಯೋಚಿಸಿ: "ಜಾನಪದ" ಪದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?


ಕೇಳಿ: ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?


ಚರ್ಚಿಸಿ: ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?


ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯಿಂದ 3 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.


Last modified: Friday, 14 January 2022, 3:09 PM